Wrocławskie Studia Politologiczne, 12, 2011, ss.288

Polityka w pięciu odsłonach: metatypologia zjawiska

AbstractDownload articleDownload article

Jak daleko od wzorca poliarchii, przyjętego przez Dahla, odbiega system polityczny Stanów Zjednoczonych?

AbstractDownload articleDownload article

Czy przegrany traci wszystko? Partie małe we współczesnych demokracjach

AbstractDownload articleDownload article

Instytucjonalizacja systemu partyjnego. Stan badań i perspektywy

AbstractDownload articleDownload article

Mediacja w sferze administracji publicznej jako przedmiot badań politologicznych

AbstractDownload articleDownload article

Teoria elementów semistrukturalnych

AbstractDownload articleDownload article

Porównanie atrybutów mocarstwowości na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

Współczesna Brazylia: główne kierunki w polityce wewnętrznej i mię­dzynarodowej

AbstractDownload articleDownload article

Afrykańskie elity polityczne.Problemy badawcze

AbstractDownload articleDownload article

Praktyczny wymiar deliberacji w Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

Integracja społeczna i kwalifikowalność w Pro­gramie Operacyjnym Kapitał Ludzki

AbstractDownload articleDownload article

Confederation or Federation and Primary Factors of Integration of Europe in Polish Socialist Thought

Download articleDownload article

Costs and Benefits of European Integration — the Albanian Case

AbstractDownload articleDownload article

Ściganie i karanie sprawców gwałtu i przemocy seksualnej podczas konfliktów zbrojnych po zakończeniu zimnej wojny

AbstractDownload articleDownload article

Kulturowe uwarunkowania przywództwa politycznego w Chinach kontynentalnych — przykład konfucjanizmu

AbstractDownload articleDownload article

Żydowscy mieszkańcy Dolnego Śląska.Od okresu powojennego do współczesności

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Sara Binzer Hobolt, Europe in Question. Referendums on European Integration

Download articleDownload article

Recenzja: Matthew Hindman, The Myth of Digital Democracy

Download articleDownload article

Recenzja: Joanna Dzwończyk, Polityczne aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku

Download articleDownload article

Recenzja: Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Sokólski, Emigracja ostatnia?

Download articleDownload article

Recenzja: Marcin Florian Gawrycki, Agnieszka Bógdał-Brzezińska (red.), Liga Narodów wybranych

Download articleDownload article

Recenzja: Paweł Kuczma, Lobbing w Polsce

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout