Wrocławskie Studia Politologiczne, 20, 2016, ss.212

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Understanding the concepts of innovation in regional governance

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.1

AbstractDownload articleDownload article

innovation, public management, region, regional governance, civil society

Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequalities

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.2

AbstractDownload articleDownload article

green space, health inequalities, environmental justice, sustainable development

Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.3

AbstractDownload articleDownload article

higher education, education financing, paid studies, tuition free studies, szkolnictwo wyższe, finansowanie edukacji, studia odpłatne, studia nieodpłatne

Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec Łemków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.4

AbstractDownload articleDownload article

ethnic policy, the Lemkos, the Second Republic of Poland, assimilation, polityka narodowościowa, Łemkowie, II Rzeczpospolita, asymilacja

Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.5

AbstractDownload articleDownload article

social economy, social entrepreneurship, Lower Silesian social enterprises, gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, dolnośląskie przedsiębiorstwa społeczne

O zasadzie proporcjonalności D’Hondta jako relacji określonej na nierównolicznych populacjach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.6

AbstractDownload articleDownload article

equinumerous sets, partition, principle of proportionality, distribution of seats, principle and D’Hondt proportionality algorithm, zbiory równoliczne, partycja, zasada proporcjonalności, podział mandatów, algorytm i zasada proporcjonalności D’Hondta

Kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec przemian społeczno- gospodarczych. Analiza na przykładzie wyborów prezydenckich z lat 2008 i 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.7

AbstractDownload articleDownload article

party, democratic, Republican, elections, changes, partia, demokratyczna, republikańska, wybory, przemiany

Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.8

AbstractDownload articleDownload article

migration crisis, the right, political parties, V4, polls, imigranci, kryzys, prawica, partie polityczne, V4, sondaże

Zespoły poselskie i parlamentarne jako formy samoorganizacji parlamentarzystów. Wyniki polskich badań eksploracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.9

AbstractDownload articleDownload article

parliamentary teams, self-organization, parliamentarians, Poland, zespoły parlamentarne, samoorganizacja, parlamentarzyści, Polska

Zasada subsydiarności w organizacji i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.10

AbstractDownload articleDownload article

subsidiarity, local government, decentralisation, self-government, subsydiarność, pomocniczość, samorząd terytorialny, decentralizacja, samorządność

Alternacja władzy w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w latach 2006−2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.11

AbstractDownload articleDownload article

local elections, alternation, community, mayor, wybory samorządowe, alternacja, gmina, wójt (burmistrz, prezydent)

Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie wybranych zmiennych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.12

AbstractDownload articleDownload article

municipal elections in Katowice, turnout, invalid votes, wybory samorządowe w Katowicach, frekwencja, głosy nieważne

Recenzja: GUY STANDING, A Precariat Charter. From Denizens to Citizens

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.13

Download articleDownload article

Recenzja: ANNE SPECKHARD, Talking to Terrorists. Understanding the Psycho-Social Motivations of Militant Jihadi Terrorists, Mass Hostage Takers, Suicide Bombers & ‘Martyrs’

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.14

Download articleDownload article

Recenzja: KAROLINA KAWCZYŃSKA, Dezintegracja Jugosławii. Most w Mostarze — symbol dialogu i wojny kultur

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.15

Download articleDownload article

Recenzja: PAWEŁ ROJEK, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.16

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout