Wrocławskie Studia Politologiczne, 19, 2015, ss.212

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wybrane aspekty modelu demokracji deliberatywnej jako remedium na kryzys demokracji przedstawicielskiej

AbstractDownload articleDownload article

democracy, deliberation, participation, civil society, deliberative polls, demokracja, deliberacja, partycypacja, społeczeństwo obywatelskie, sondaże deliberatywne

Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

AbstractDownload articleDownload article

elections, the state, party, parliament, government, political class, conference, wybory, państwo, partia, parlament, samorząd, klasa polityczna, konferencja

Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Weryfikacja modelu second-order election

AbstractDownload articleDownload article

European Parliament elections, second-order election model, Visegrad Group countries, wybory do Parlamentu Europejskiego, model second-order election, państwa Grupy Wyszehradzkiej

Wybrane aspekty politycznych konsekwencji zmian systemu wyborczego. Studium przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce 25 maja 2014 roku

AbstractDownload articleDownload article

elections, European Parliament, electoral system, wybory, Parlament Europejski, system wyborczy

Geneza i rozwój włoskiego katolicyzmu społeczno-politycznego do 1919 roku — zarys problemu

AbstractDownload articleDownload article

socio-political Catholicism, history of Italy, Christian democracy, Papal State, katolicyzm społeczno-polityczny, historia Włoch, chrześcijańska demokracja, Państwo Kościelne

Demokracja masowa — między wolnością a przemocą słowa. Paradoks Ellula

AbstractDownload articleDownload article

sociological propaganda, socialization, biography of Ellul, mass culture, propaganda socjologiczna, socjalizacja, biografia Ellula, kultura masowa

Współczesny nacjonalizm w Europie — próba charakterystyki wybranych aspektów

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, political thought, extremism, populism, neotribalism, space of flow, nacjonalizm, myśl polityczna, ekstremizm, populizm, neotrybalizm, przestrzeń przepływów

Problemy Weberowskich nauk społecznych w ujęciu Leo Straussa

AbstractDownload articleDownload article

social science, Max Weber, Leo Strauss, nauki społeczne, Max Weber, Leo Strauss

Pozamilitarne aspekty polityki zagranicznej USA wobec państw Afryki Północnej na początku XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

The United States of America, North Africa, economy, George W. Bush, Stany Zjednoczone Ameryki, Afryka Północna, gospodarka, George W. Bush

Polityczna reintegracja Białorusi i Rosji w latach 90. XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Lukashenko, Boris Yeltsin, Union State of Belarus and Russia, political integration, Alaksandr Łukaszenka, Borys Jelcyn, Związek Białorusi i Rosji, integracja polityczna

Francuska polityka bezpieczeństwa i obrony

AbstractDownload articleDownload article

France, policy of defense, security policy, Francja, polityka obrona, polityka bezpieczeństwa

European Union policies supporting the growth of social economy. A new concept for the socio-economic development in the EU

AbstractDownload articleDownload article

social economy, social enterprises, socio-economic development in the European Union

Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencję o Prawach Dziecka

AbstractDownload articleDownload article

The Convention on the Rights of the Child, children’s rights, global constitution of children’s rights, Poland’s role in the creation of the Convention on the Rights of the Child, Konwencja o Prawach Dziecka, prawa dziecka, światowa konstytucja praw dziecka, rola Polski w tworzeniu Konwencji o Prawach Dziecka

Recenzja: Howard Schuman Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych przeł. Agata Grabowska, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013, 285 ss.

Download articleDownload article

Recenzja: Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 289 ss.

Download articleDownload article

Recenzja: Arkadiusz Domagała Interwencjonizm humanitarny NATO Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz 2014, 203 ss.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout