Wrocławskie Studia Politologiczne, 17, 2014, ss.176

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Przedmowa

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political representation, the confidence of citizens, the principle of the sovereignty of the nation, the crisis of representation, forms and means of correlation, parliamentary representation, proportional representation, reprezentacja polityczna, zaufanie obywateli, zasada suwerenności narodu, kryzys reprezentacji, formy i środki korelacji, reprezentacja parlamentarna, reprezentacja proporcjonalna

Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

legitimation of power, democracy, representation, social contract, legitymizacja władzy, demokracja, reprezentacja, umowa społeczna

Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

władza sądownicza, judykalizacja polityki, odpowiedzialność, judiciary, judicialization of politics, responsibility

Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicior General

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Solicitor General, representation, United States, executive, judiciary, conflict between law and politics, Solicior General, reprezentacja, Stany Zjednoczone, władza wykonawcza sądownicza, konflikt prawa i poltyki

Zasada reprezentacji i siła oddziaływania izb drugich parlamentów zachodnioeuropejskich państw federalnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the principle of representation, second chamber of parliament, bicameralism, West European federal states, zasada reprezentacji, druga izba parlamentu, bikameralizm, zachodnioeuropejskie państwa federalne

Reżimy regulacyjne — czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

governance, regulation, agency (public), regulatory agency, regulatory regime, regulatory policy, non-majoritarian institutions, agencification, political accountability, policy making, public space (policy), współrządzenie, rządzenie, agencja, agencyzacja, rozliczalność polityczna, reżim regulacyjny, polityka regulacyjna, proces decyzyjny, polityka publiczna

Dylematy ponowoczesnej rzeczywistości na przykładzie środowiska jako dobra publicznego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public goods, the environment, public governance, global governance, environmental policy dilemmas, dobra publiczne, środowisko naturalne, zarządzanie publiczne (public governance), dylematy polityki ochrony środowiska

Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political system, Church, system polityczny, Kościół

Instytucja referendum ogólnokrajowego w Mołdawii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Moldova, direct democracy, referendum, civil society, system of government, Mołdawia, demokracja bezpośrednia, referendum, społeczeństwo obywatelskie, system rządów

Recenzja: Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń red. Arkadiusz Czwołek, Magdalena Nowak-Paralusz, Karolina Gawron-Tabor

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Waldemar Wojtasik Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Przemysław Żukiewicz Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Mateusz Błaszczyk W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Jacek Pogorzelski Praktyczny marketing miast i regionów

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy