Wrocławskie Studia Politologiczne, 16, 2014, ss.260

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

democracy, transition, consolidation, authoritarianism, hybryd regime, demokracja, tranzycja, konsolidacja, autorytaryzm

Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

self-government, territorial division, public administration, commune, subsidiarity, samorząd, podział terytorialny, administracja publiczna, gmina, zasada pomocniczości

Współczynnik SF jako miara strategicznego podziału głosów w mieszanych systemach wyborczych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

split ticket voting, mixed member electoral systems, SF ratio, głosowanie podzielone, mieszany system wyborczy, współczynnik SF

Głosowanie przez pełnomocnika

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

voting by proxy, alternative voting methods, głosowanie przez pełnomocnika, alternatywne metody głosowania

Katolicka myśl społeczno-polityczna we Włoszech do roku 1919

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political thought, social-political Catholicism, Christian democracy, history of Italy, myśl polityczna, katolicyzm społeczno-polityczny, chrześcijańska demokracja, historia Włoch

Przyczyny bezrobocia według przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Austrian School of Economics, unemployment, economic policy, Austriacka Szkoła Ekonomiczna, bezrobocie, ekonomia polityczna

Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem — stosunki społeczne w czasach chaosu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

subjectivity, chaos, saturated self, balance, harmonious development, chaos, podmiotowość, społeczne nasycenie, równowaga, harmonijny rozwój

Znaczenie zasady „jedno państwo — dwa systemy“ dla utrzymania stabilności relacji Chińska Republika Ludowa–Hongkong

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Hong Kong, one country — two systems, China, Hongkong, jedno państwo — dwa systemy, Chiny

Skuteczność Unii Europejskiej w negocjacjach a gracze weto

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

negotiation, European Union, veto player, game theory, negocjacje, Unia Europejska, gracze weto, teoria gier

Spór o Grzbiet Łomonosowa na tle rosyjskich dążeń o wpływy na obszarze Arktyki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

controversy, Lomonosov Ridge, Russia, Arctic, Spór o Grzbiet Łomonosowa, Rosja, Arktyka

Zjawisko dewolucji władzy i jego charakterystyka na przykładzie Walii: wymiar instytucjonalno-prawny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wales, devolution of power, political system, institutions, Walia, dewolucja władzy, system polityczny, instytucje

Między konstytucyjną słabością a rzeczywistą siłą — rumuńska prezydentura w okresie sprawowania urzędu przez Traiana Băsescu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Romania, system of government, presidency, Traian Băsescu, Rumunia, system rządów, prezydentura, Traian Băsescu

Wybory w Rosji 2011 i 2012 roku. Zmiana czy stagnacja społeczno-polityczna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political rivalries, electoral campaign, transformation, social movements, political protests, rywalizacja polityczna, kampania wyborcza, transformacja, ruchy społeczne, protesty polityczne

Parlamentarzysta online: badanie aktywności polityków w Internecie w perspektywie regionalnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political participation, political communication, new media, partycypacja polityczna, komunikowanie polityczne, nowe media

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

Studenci niepełnosprawni na publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the disabled, higher education, public higher education institutions, private higher education institutions, osoby niepełnosprawne, studia wyższe, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne

Recenzja: Joseph E. Stiglitz, The Price of Inequality. How today’s divided society endangers our future

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: European Welfare States — Citizenship, Nationalism and Conflict, edited by Ireneusz Paweł Karolewski, Andrzej Marcin Suszycki

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzja: Iwan Krastew Demokracja nieufnych, przeł. Michał Sutowski

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy