Wrocławskie Studia Politologiczne, 26, 2019, ss.228

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Political systems

Postulaty ustrojowe społeczeństwa polskiego w okresie transformacji systemowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.1

AbstractDownload articleDownload article

świadomość społeczeństwa polskiego, transformacja systemowa, ustrój polityczny, ustrój społeczno-ekonomiczny, Polish society’s awareness, systemic transformation, political system, social and economic system

Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty Szydło

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.2

AbstractDownload articleDownload article

reżim polityczny, demokracja liberalna, demokracja nieliberalna, rządy prawa, political regime, liberal democracy, illiberal democracy, the rule of law

Rola tradycji konfucjańskich w umacnianiu współczesnego reżimu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.3

AbstractDownload articleDownload article

Korea Północna, konfucjanizm, reżim, Kim Jong-un, North Korea, Confucianism, regime

Transfery poselskie w Sejmie III RP jako element strategii politycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.4

AbstractDownload articleDownload article

transfery, polski system partyjny, partie parlamentarne, rozłamy, parliamentary party switching, Polish party system, parliamentary parties, party cleavages

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.5

AbstractDownload articleDownload article

obrona terytorialna, siły zbrojne, lekka piechota, zarządzanie kryzysowe, działania nieregularne, terytorialna służba wojskowa, territorial defence, armed forces, light infantry, crisis management, irregular activities, territorial military service

Media and politics

Zarządzanie wizerunkiem osoby publicznej — autokreacja Roberta Biedronia podczas kampanii na prezydenta miasta w 2014 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.6

AbstractDownload articleDownload article

zarządzanie wizerunkiem osobistym, marketing polityczny, kampania wyborcza, media społecznościowe, personal branding, self-image, political marketing, electoral campaign, social media

Polski rok 1989 w perspektywie czechosłowackich dzienników opiniotwórczych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.7

AbstractDownload articleDownload article

Czechosłowacja, stosunki polsko-czechosłowackie, rok 1989, „Rudé právo”, „Mláda fronta”, Czechoslovakia, Polish–Czechoslovak relations, 1989, Rudé právo, Mladá fronta

Walka o dobrą zmianę: medialne narracje w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.8

AbstractDownload articleDownload article

narracja medialna, stronniczość medialna, wybory parlamentarne, kampania wyborcza, relacjonowanie polityki, tygodniki opinii, media narrative, media bias, parliamentary elections, election campaign, media coverage of politics, opinion weeklies

Between history and politics

Pozycja i rola wojewody w systemie decydowania publicznego w okresie II Rzeczypospolitej (w latach 1919–1928) w kontekście tworzenia struktur administracji terytorialnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.9

AbstractDownload articleDownload article

wojewoda, decydowanie publiczne, administracja rządowa, administracja terytorialna, II Rzeczpospolita, province governor, public deciding, government administration, territorial administration, the Second Polish Republic

Państwo polsko-litewskie europejskim mocarstwem. Uwarunkowania ustrojowo-społeczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.10

AbstractDownload articleDownload article

federacja polsko-litewska, system republikański, monarchia, imperializm, Polish-Lithuanian Federation, republican system, imperialism

Stanowisko PPR/PZPR wobec obchodów święta 11 listopada

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.11

AbstractDownload articleDownload article

obchody święta niepodległości, polskie święta polityczne, ceremonie wojskowe, znaczenie polityczne świąt, celebration of the Independence Day, Polish political holidays, military ceremonies, political significance of holiday

Przerosty etatyzmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.12

AbstractDownload articleDownload article

etatyzm, myśl ekonomiczna, liberalizm, państwo, interwencja, demokracja, statism, liberalism, economical thought, interventionism

Pytania o Polskę w okresie przełomu politycznego w 1989 roku w świetle relacji wybranych polityków zachodnioniemieckich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.13

AbstractDownload articleDownload article

Okrągły Stół, Komitet Obywatelski, Solidarność, związki zawodowe, wybory czerwcowe w 1989, Republika Federalna Niemiec, Round Table, Citizens’ Committee, Solidarity, trade unions, 1989 Polish legislative election, Polish political scene, West Germany

Reviews

Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. Joanna Szymańska, Konstanty Adam Wojtaszczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.14

Download articleDownload article

ANETA DAWIDOWICZ, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.15

Download articleDownload article

JAN RYSZARD SIELEZIN, W kręgu myśli politycznej polskiego ruchu ludowego. Artykuły i szkice

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.16

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout