Wrocławskie Studia Politologiczne

26, 2019

2019

Pages: 228

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Postulaty ustrojowe społeczeństwa polskiego w okresie transformacji systemo...
(Krzysztof Łabędź)

Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty ...
(Maciej Olejnik)

Rola tradycji konfucjańskich w umacnianiu współczesnego reżimu politycznego...
(Kamil Weber)

More >

25, 2018

2018

Pages: 216

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wybrane uwarunkowania polityki pomocy społecznej na Podkarpaciu
(Piotr Frączek)

Przyczyny i efekty zmian w polskiej polityce społecznej wobec osób niepełno...
(Wojciech Skiba)

Ubóstwo energetyczne jako problem społeczny i sposoby jego rozwiązywania
(Monika Staniszewska)

More >

24, 2018

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta (burmistrza, prezydenta mi...
(Krzysztof Skotnicki)

Rywalizacja w ramach listy wyborczej jako konsekwencja systemu list półotwa...
(Paulina Kruszyńska)

Sposoby obejścia konstytucyjnego zakazu reelekcji — kazus Nikaragui
(Joanna Składowska)

More >

23, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

W stronę konstruowania teorii o polityce — szansa lepszego zrozumienia feno...
(Piotr Borowiec)

Antropodoksa polityczna jako kategoria teoretyczna i przedmiot badań
(Maciej Bachryj-Krzywaźnia)

Globalna sprawiedliwość a problem imigracji
(Łukasz Mirocha )

More >

22, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Konflikt polityczny: interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot bada...
(Leszek Sobkowiak)

Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego
(Andrzej Wojciech Jabłoński)

Konflikty polityczne w przestrzeni publicznej i pamięci zbiorowej
(Eugeniusz Ponczek)

More >

21, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Filozoficzne ramy i przesłanki zróżnicowania podejścia interpretacjonistycz...
(Maciej Bachryj-Krzywaźnia)

Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historyczn...
(Marek Rewizorski)

Polityka wyznaniowa w myśli austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej w...
(Piotr Bukowczyk)

More >

20, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Understanding the concepts of innovation in regional governance
(Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz, Aldona Wiktorska-Święcka)

Unequal access to green space as a cause of a new category of health inequa...
(Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz)

Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce
(Dorota Moroń)

More >

19, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wybrane aspekty modelu demokracji deliberatywnej jako remedium na kryzys de...
(Zbigniew Dorawa)

Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
(Zdzisław Ilski)

Wybory do Parlamentu Europejskiego w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Weryfi...
(Joanna Kozierska)

More >

18, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Założenia teoretyczne i metodologiczne nauk o polityce publicznej
(Stanisław Mazur)

Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce
(Andrzej Zybała)

Koordynacja międzysektorowa w politykach publicznych — wyzwania systemowe
(Leszek Kwieciński)

More >

17, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Przedmowa
(Andrzej Antoszewski)

Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dysku...
(Jarosław Szymanek)

Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji
(Maciej Potz)

More >

16, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym
(Andrzej Antoszewski)

Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą z...
(Adam Habuda, Ludwik Habuda)

Współczynnik SF jako miara strategicznego podziału głosów w mieszanych syst...
(Jeremiasz Salamon)

More >

15, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej
(Dorota Moroń)

Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym
(Arkadiusz Durasiewicz)

Związki zawodowe jako podmiot realizujący cele i zadania polityki społeczne...
(Roman Śmietański)

More >

14, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Kompetencje inicjatywne sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na przykładzie...
(Adriana Dudek)

Stosunki polsko-kameruńskie: geneza, struktury, funkcjonowanie
(Jacek Knopek)

Rozwój stosunków Mołdawii z Unią Europejską
(Renata Kunert-Milcarz)

More >

13, 2012

2012

W kwestii niedemokratycznej natury politycznego przywództwa
(Ludwik Habuda)

Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej — zarys problemu
(Paweł Łyżwa)

Pomiędzy miękką a twardą siłą: smart power
(Jarosław Sadłocha)

Eurosceptycy w Parlamencie Europejskim
(Nathalie Brack)

More >

12, 2011

2011

Polityka w pięciu odsłonach: metatypologia zjawiska
(Andrzej Czajowski)

Jak daleko od wzorca poliarchii, przyjętego przez Dahla, odbiega system pol...
(Anna Dziduszko-Rościszewska)

Czy przegrany traci wszystko? Partie małe we współczesnych demokracjach
(Piotr Sula)

Instytucjonalizacja systemu partyjnego. Stan badań i perspektywy
(Bartosz Żabka)

More >

11, 2010

2010

Jednoczące znaczenie przywódcy
(Violetta Aumer)

Ewolucja polityki porównawczej jako subdyscypliny politologii
(Jacek Bajer)

Kategoria narodu w myśli Stanisława Staszica – zarys problematyki
(Tomasz Matlęgiewicz)

Teoretyczne problemy konfliktów społeczno-politycznych i ich specyfika. Pró...
(Jan Ryszard Sielezin)

More >

 

10, 2009

2009

Dylematy koalicji CDU/CSU-SPD w kwestii roli państwa w doktrynie Soziale Ma...
(Justyna Bokajło)

Quo vadis Europo? Unia Europejska z perspektywy teorii krytycznej Jürgena H...
(Radosław Jakubowski)

Suwerenność w myśli politycznej środowiska Ligi Polskich Rodzin w okresie d...
(Bartosz Smolik)

Tak proporcjonalne, jak tylko możliwe. Kilka uwag na temat izraelskiego sys...
(Krzysztof Chaczko)

More >

 

9, 2008

2008

Proces planowania strategicznego w kampaniach wyborczych
(Tomasz Alberski)

Niedialogiczna polityka. Przypadek IV RP
(Ludwik Habuda)

Spór o system wyborczy czy o model demokracji? O związkach pomiędzy kształt...
(Bartłomiej Michalak)

Patologie życia politycznego (zagadnienia teoretyczne i metodologiczne)
(Eugeniusz Młyniec)

More >

 

English

2014

Models of bicameral parliaments. A comparative approach (WSP 13/2012)
(Zbigniew Machelski)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout